Pakiety usług

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Pakiet diagnozy psychologicznej jest ofertą przygotowaną dla osób, które doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu, mają wątpliwości względem własnych sposób zaradczych lub po prostu chcą poszerzyć wiedzę o sobie samym, by lepiej kierować własnym rozwojem. Wyróżniamy 3 pakiety:

 • Pakiet podstawowy – diagnoza profilu osobowości,

 • Pakiet zaawansowany – diagnoza kliniczna (m.in. neuroatypowość: ADHD, spektrum autyzmu oraz zaburzenia osobowości i depresyjne),
 • Pakiet zaawansowany – pogłębiona diagnoza osobowości (m.in. style myślenia, uczenia się, inteligencja emocjonalna, kompetencje społeczne).

Informacje szczegółowe

Po co mi diagnoza?

Diagnoza psychologiczna to możliwość określenia specyfiki i trudności w codziennym funkcjonowaniu w odniesieniu do uwarunkowań neurobiologicznych oraz społecznych. Często samo nazwanie trudności pomaga klientom uzyskać spokój i ulgę.

Znajomość samego siebie pozwala określać cele rozwojowe, szukać odpowiedniego wsparcia oraz korzystać ze swojego naturalnego potencjału, aby łatwiej radzić sobie z wyzwaniami życiowymi.

Dla wielu klientów i klientek diagnoza jest początkiem pracy rozwojowej, motywacją do rozpoczęcia procesu psychoterapii.

Jest to narzędzie, które znacznie ułatwia samopoznanie i samoakceptację.

01. Pakiet podstawowy

Diagnoza profilu osobowości

Osobowość to wszystko to co czyni nas wyjątkowymi i różnorodnymi, czyli takie cechy, które powodują, że jesteśmy sobą. Jest to suma naszego usposobienia genetycznego oraz kultury w której dorastamy, naszych doświadczeń od najmłodszych lat. Osobowość opisujemy w cechach, których wzajemne zależności stanowią o naszych typowych sposobach przeżywania i reagowania.

Diagnoza osobowości zakłada przede wszystkim opis obszarów, w których najlepiej sobie radzimy, czyli takich cech, które są związane z naszą naturą i potencjałem, a także opis specyficznych dla nas czynników ryzyka.

Co diagnozujemy?

Diagnoza psychologiczna obejmuje trzy spotkania ze specjalistą/ka, wypełnienie kwestionariuszy osobowości oraz omówienie wyników i zaplanowanie dalszych kroków.

01. Diagnoza kliniczna:

 • Temperament – czyli te cechy osobowości, które są uwarunkowane neurobiologicznie i ujawniają się w spontanicznych reakcjach na nowe sytuacje, najbardziej zgodne z naturą człowieka, widoczne już od najmłodszych lat.
 • Główne cechy osobowości – pięć uniwersalnych wymiarów osobowości, opisujących najbardziej typowe dla danego człowieka sposoby zachowania się w różnych aspektach jego codziennego życia, będące sumą potencjału biologicznego i doświadczeń.
 • Regulacja emocjonalna – cechy osobowości związane z typowym dla danego człowieka reagowaniem, doświadczaniem i wyrażaniem emocji.

Najważniejsze założenia pakietu podstawowego

Diagnoza psychologiczna obejmuje trzy spotkania ze specjalistą/ką, wypełnienie kwestionariuszy osobowości oraz omówienie wyników i zaplanowanie dalszych kroków.

Pakiet zakłada trzy spotkania ze specjalistą/ka:

 • Sesja 1, diagnoza potrzeb – Konsultacja wstępna określająca główne trudności i potrzeby klienta/ki. Po sesji klient/ka otrzymuje kwestionariusze psychologiczne do samodzielnego wypełnienia.
 • Sesja 2, omówienie wyników – Omówienie wyników ze specjalistą, poszerzenie rozumienia swojego profilu i konsultacja doradcza. Po sesji klient/ka otrzymuje indywidualny raport zawierający objaśnienie wyników diagnozy oraz wskazówki rozwojowe.
 • Sesja 3, rekomendacje – Podsumowanie procesu diagnozy, omówienie rekomendacji, ewentualnych pytań i wątpliwości klienta/ki. Sesja może stanowić też pomoc w zaplanowaniu następnych kroków poszukiwania wsparcia, psychoterapii, coachingu lub dalszej diagnozy.

02. Pakiety zaawansowane – diagnoza pogłębiona

Diagnoza kliniczna

Proces diagnozy klinicznej ma na celu potwierdzić lub wykluczyć objawy związane z neuroatypowością, zaburzeniami osobowości czy regulacją nastroju. Pakiet obejmuje:

 • Trzy sesje diagnostyczne ze specjalistą/ką w danym obszarze.
 • Wypełnienie kwestionariusza lub testu psychologicznego – przy pomocy diagnosty.

Klient/ka na zakończenie procesu otrzymuje opinię psychologiczną oraz rekomendacje do dalszego procesu pomocy psychologicznej lub psychoterapii.

03. Pakiety zaawansowane – diagnoza pogłębiona

Pogłębiona diagnoza osobowości

Pakiet podstawowy daje możliwość rozszerzenia konsultacji i pogłębienia wybranych obszarów funkcjonowania, w odniesieniu do potrzeb klienta/ki.

 • Proces pogłębionej diagnozy odbywa się z odpowiednimi diagnostami, specjalizującymi się w wybranych metodach.
 • Trzy sesje konsultacyjne poświęcona na badanie, omówienie wyników i rekomendacje.

Klient/tka otrzymuje dodatkowy, indywidualny raport po zakończonym procesie

Czy jestem neuroatypowy/a?

Neuroatypowość to słowo opisujące osoby, których mózg działa w sposób alternatywny, (nietypowy względem charakterystycznych wzorów interakcji społecznych w danej kulturze). Takie osoby przejawiają szczególne umiejętności w pewnych obszarach funkcjonowania psychologicznego, podczas gdy niektóre codzienne obowiązki mogą być dla nich bardzo obciążające.

Wiele osób neuroatypowych zmaga się z trudnościami dostosowania do wymogów społecznych, często doświadczając objawów lękowych, depresyjnych czy trudności w obszarze tożsamości. Takie osoby, to ok. 30% populacji ogólnej.

Neuroatypowi się rodzimy, będąc wyposażeni genetycznie w pewne cechy, prezentowane od najmłodszych lat. Neuroatypowość obejmuje zatem takie pojęcia kliniczne, których objawy są widoczne od najmłodszych lat: Spektrum Autyzmu, ADHD, dysleksja, dyskalkulia czy wysoka wrażliwość.

Najważniejsze założenia pakietu – pakiety zaawansowane

Pakiet diagnozy neuroatypowości i osobowości jest ofertą przygotowaną dla osób, które doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu, mają wątpliwości względem własnych sposób zaradczych lub po prostu chcą poszerzyć wiedzę o sobie samym.

Pakiet zakłada trzy spotkania ze specjalistą/ka:

 • Sesja 1 – Konsultacja wstępna określająca główne trudności i potrzeby pacjenta/ki. Po sesji pacjent otrzymuje serię kwestionariuszy psychologicznych do samodzielnego wypełnienia.
 • Sesja 2 – Omówienie wyników ze specjalistą i konsultacja doradcza. Po sesji pacjent otrzymuje indywidualny raport zawierający objaśnienie wyników diagnozy oraz wskazówki terapeutyczne/rozwojowe.
 • Sesja 3 – Podsumowanie procesu diagnozy, omówienie rekomendacji, ewentualnych pytań i wątpliwości pacjenta. Sesja może stanowić też pomoc w zaplanowaniu następnych kroków poszukiwania wsparcia, psychoterapii, coachingu lub dalszej diagnozy.

Co diagnozujemy?

Badanie profilu osobowości, poprzedzające proces pogłębionej diagnozy, uzasadnia zastosowania odpowiedniego kwestionariusza psychologicznego.

Należy pamiętać, że diagnoza psychologiczna nie uprawnia do ubiegania się o świadczenia zdrowotne. Taką diagnozę należy potwierdzić z psychiatrą. Natomiast opinia psychologiczna może stanowić podstawę do konsultacji z lekarzem psychiatrą.

02. Diagnoza kliniczna:

 • Neuroatypowość: ADHD – diagnoza wstępna, mająca na celu rozpoznanie bądź wykluczenie spektrum objawów nadpobudliwości psychoruchowej oraz kłopotów z koncentracją uwagi.
 • Neuroatypowość:  Spektrum Autyzmu – diagnoza wstępna rozpoznająca lub wykluczająca cechy związane z trudnościami w regulacji emocji i interakcjach społecznych.
 • Zaburzenia – zaburzenia osobowości, zaburzenia depresyjne, objawy zaburzeń lękowych

03. Pogłębiona diagnoza osobowości:

 • Styl myślenia
 • Styl uczenia się
 • Inteligencja emocjonalna
 • Kompetencje społeczne
 • Potrzeby i schematy poznawcze

Kup pakiet

Pakiet Diagnozy Psychologicznej

Pakiet 3 sesji ukierunkowanych na diagnozę psychologiczną. Do wyboru jeden z 3 pakietów.

1500 zł / 3 spotkania (cena za 1 pakiet)

Dlaczego Mental Health Helpline?

Jesteśmy psychologami i psychoterapeutami specjalizującymi się w dwóch dziedzinach – psychologii biznesu i utrzymaniu zdrowia psychicznego

Doświadczenie w biznesie i organizacjach

Psychologowie w Linii wykorzystują wiedzę i doświadczenie organizacyjne, aby pomóc jednostkom, zespołom i miejscom pracy działać bardziej efektywnie.

Pomagają również kadrze kierowniczej w prowadzeniu działalności z większą przejrzystością, zespołom funkcjonować z mniejszymi tarciami, a organizacjom realizować ambitne cele biznesowe (np. zwiększać zyski). Co najważniejsze, robią to z myślą, że w fundamentach nie ma żadnych pęknięć. Psychologowie biznesu drążą podstawowe problemy, które mogą utrudniać osiągnięcie sukcesu w przyszłości.

Szeroki zakres specjalizacji ekspertów

Psychologowie w Linii mają szeroki zakres specjalizacji, od psychologii organizacyjnej przez psychologię kliniczną po psychologię społeczności i coaching. Opierając się na szeregu umiejętności i rozległej wiedzy, rozumiemy jednostki, oceniamy to, co dzieje się pod powierzchnią (np. zakorzenione zachowania, które mogą wpływać na zdolność jednostki do rozwoju w określonym systemie) i identyfikują możliwości.

Psychologowie w Linii opierają się na spostrzeżeniach z psychologii, neuronauki i biznesu, aby zwiększyć efektywność i dobrostan w miejscu pracy na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym.

Zrozumienie dynamiki i procesów biznesowych

Psychologowie w Linii są wykwalifikowani w zrozumieniu jednostki i przecinającego się systemu. Rozumiemy dynamikę biznesową i mamy perspektywę systemową na to, jak działają firmy. Nie musimy być ekspertem branżowym, aby pomóc liderowi lub firmie prosperować.

Jesteśmy zatrudniani jako eksperci od ludzi. Zagłębiamy się głęboko, aby zidentyfikować, w jaki sposób czynniki wewnętrzne (na poziomie indywidualnym i zespołowym) stanowią przeszkody dla sukcesu biznesowego. Tylko psycholodzy mający doświadczenie w organizacjach i w roli terapeutycznej mają wiedzę i przeszkolenie, aby wykonywać tę wewnętrzną pracę odpowiedzialnie.

WSPÓŁPRACA

Nasi Klienci

Poznaj wybrane organizacje, które obdarzyły nas zaufaniem i wspierają swoich pracowników.

Nasi Partnerzy

Poznaj naszych Partnerów i Współpracowników.

Żyjemy w okresie dotkliwego kryzysu opieki. Linia powstała po to, żeby zatroszczyć się o naszych pacjentów, często wbrew ekonomicznej i politycznej presji, że mają „działać i nie sprawiać problemów”.

TADEUSZ REIMUS
CEO MHHL