Pakiety usług

Pakiet diagnozy neuroatypowości i osobowości

Pakiet diagnozy neuroatypowości i osobowości

Pakiet diagnostyczny jest ofertą przygotowaną dla osób, które doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu. Pakiet zakłada 3 spotkania ze specjalistą_ką:

 • Sesja 1 – konsultacja wstępna określająca główne trudności i potrzeby.
 • Sesja 2 – omówienie wyników ze specjalistą i konsultacja doradcza. Po sesji pacjent otrzymuje indywidualny raport zawierający objaśnienie wyników diagnozy oraz wskazówki terapeutyczne / rozwojowe.
 • Sesja 3 – podsumowanie procesu diagnozy, omówienie rekomendacji, ewentualnych pytań i wątpliwości pacjenta.

Informacje szczegółowe

Dlaczego „Pakiet diagnozy neuroatypowości”?

Neuroatypowość to słowo opisujące osoby, których mózg działa w sposób alternatywny, (nietypowy względem charakterystycznych wzorów interakcji społecznych w danej kulturze). Takie osoby przejawiają szczególne umiejętności w pewnych obszarach funkcjonowania psychologicznego, podczas gdy niektóre codzienne obowiązki mogą być dla nich bardzo obciążające.

Wiele osób neuroatypowych zmaga się z trudnościami dostosowania do wymogów społecznych, często doświadczając objawów lękowych, depresyjnych czy trudności w obszarze tożsamości. Takie osoby, to ok. 30% populacji ogólnej.

Czy jestem neuroatypowy/a?

Neuroatypowi się rodzimy, będąc wyposażeni genetycznie w pewne cechy, prezentowane od najmłodszych lat. Neuroatypowość obejmuje zatem takie pojęcia kliniczne, których objawy są widoczne od najmłodszych lat: Spektrum Autyzmu, ADHD, dysleksja, dyskalkulia czy wysoka wrażliwość.

Po co mi diagnoza?

Diagnoza psychologiczna to możliwość określenia specyfiki i trudności w codziennym funkcjonowaniu w odniesieniu do uwarunkowań genetycznych, neurobiologicznych oraz społecznych. Często samo nazwanie trudności pomaga pacjentom uzyskać spokój i ulgę. Znajomość samego siebie pomaga pacjentom określać cele rozwojowe, szukać odpowiedniego wsparcia oraz korzystać ze swojego naturalnego potencjału, aby łatwiej radzić sobie z wyzwaniami życiowymi.

Dla wielu pacjentów diagnoza jest początkiem pracy rozwojowej, motywacją do rozpoczęcia procesu psychoterapii. Jest to narzędzie, które znacznie ułatwia samopoznanie i samoakceptację.

Najważniejsze założenia pakietu

Pakiet diagnozy neuroatypowości i osobowości jest ofertą przygotowaną dla osób, które doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu, mają wątpliwości względem własnych sposób zaradczych lub po prostu chcą poszerzyć wiedzę o sobie samym.

Pakiet zakłada trzy spotkania ze specjalistą/ka:

 • Sesja 1 – Konsultacja wstępna określająca główne trudności i potrzeby pacjenta/ki. Po sesji pacjent otrzymuje serię kwestionariuszy psychologicznych do samodzielnego wypełnienia.
 • Sesja 2 – Omówienie wyników ze specjalistą i konsultacja doradcza. Po sesji pacjent otrzymuje indywidualny raport zawierający objaśnienie wyników diagnozy oraz wskazówki terapeutyczne/rozwojowe.
 • Sesja 3 – Podsumowanie procesu diagnozy, omówienie rekomendacji, ewentualnych pytań i wątpliwości pacjenta. Sesja może stanowić też pomoc w zaplanowaniu następnych kroków poszukiwania wsparcia, psychoterapii, coachingu lub dalszej diagnozy.

Co diagnozujemy?

 • Temperament – czyli te cechy osobowości, które są uwarunkowane neurobiologicznie i ujawniają się w spontanicznych reakcjach na nowe sytuacje, najbardziej zgodne z naturą człowieka.
 • Główne wymiary osobowości – 5 wymiarów opisujących najbardziej typowe dla danego człowieka sposoby zachowania się w różnych aspektach jego codziennego życia.
 • ADHD – diagnoza wstępna, mająca na celu rozpoznanie bądź wykluczenie spektrum objawów nadpobudliwości psychoruchowej oraz kłopotów z koncentracją uwagi.
 • Spektrum Autyzmu – diagnoza wstępna rozpoznająca lub wykluczająca cechy związane z trudnościami w regulacji emocji i interakcjach społecznych.

Co dalej? Co można zrobić więcej?

Pakiet daje możliwość rozszerzenia konsultacji i pogłębienia wybranych obszarów funkcjonowania – w odniesieniu do potrzeb pacjenta i rekomendacji specjalisty:

 • Styl poznawczy – czyli najbardziej typowy i naturalny sposób myślenia, podejmowania decyzji, komunikacji i reakcji.
 • Styl uczenia się – czyli typowy i najbardziej efektywny sposób przyswajania nowych informacji.
 • Styl przywiązania – czyli typowy dla danego człowieka sposób budowania bliskich więzi.
 • Samoocena – badanie poczucia własnej wartości, czyli stosunku emocjonalnego do samego siebie.
 • Poziom odczuwanego stresu i lęku – czyli diagnoza tendencji i obszarów, które bywają szczególnie trudne w radzeniu sobie z emocjami.

Kup pakiet

Pakiet Diagnozy Neuroatypowości i Osobowości

Pakiet 3 sesji ukierunkowanych na diagnozę psychologiczną.

1500 zł / 3 spotkania

Dlaczego Mental Health Helpline?

Jesteśmy psychologami i psychoterapeutami specjalizującymi się w dwóch dziedzinach – psychologii biznesu i utrzymaniu zdrowia psychicznego

Doświadczenie w biznesie i organizacjach

Psychologowie w Linii wykorzystują wiedzę i doświadczenie organizacyjne, aby pomóc jednostkom, zespołom i miejscom pracy działać bardziej efektywnie.

Pomagają również kadrze kierowniczej w prowadzeniu działalności z większą przejrzystością, zespołom funkcjonować z mniejszymi tarciami, a organizacjom realizować ambitne cele biznesowe (np. zwiększać zyski). Co najważniejsze, robią to z myślą, że w fundamentach nie ma żadnych pęknięć. Psychologowie biznesu drążą podstawowe problemy, które mogą utrudniać osiągnięcie sukcesu w przyszłości.

Szeroki zakres specjalizacji ekspertów

Psychologowie w Linii mają szeroki zakres specjalizacji, od psychologii organizacyjnej przez psychologię kliniczną po psychologię społeczności i coaching. Opierając się na szeregu umiejętności i rozległej wiedzy, rozumiemy jednostki, oceniamy to, co dzieje się pod powierzchnią (np. zakorzenione zachowania, które mogą wpływać na zdolność jednostki do rozwoju w określonym systemie) i identyfikują możliwości.

Psychologowie w Linii opierają się na spostrzeżeniach z psychologii, neuronauki i biznesu, aby zwiększyć efektywność i dobrostan w miejscu pracy na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym.

Zrozumienie dynamiki i procesów biznesowych

Psychologowie w Linii są wykwalifikowani w zrozumieniu jednostki i przecinającego się systemu. Rozumiemy dynamikę biznesową i mamy perspektywę systemową na to, jak działają firmy. Nie musimy być ekspertem branżowym, aby pomóc liderowi lub firmie prosperować.

Jesteśmy zatrudniani jako eksperci od ludzi. Zagłębiamy się głęboko, aby zidentyfikować, w jaki sposób czynniki wewnętrzne (na poziomie indywidualnym i zespołowym) stanowią przeszkody dla sukcesu biznesowego. Tylko psycholodzy mający doświadczenie w organizacjach i w roli terapeutycznej mają wiedzę i przeszkolenie, aby wykonywać tę wewnętrzną pracę odpowiedzialnie.

WSPÓŁPRACA

Nasi Klienci

Poznaj wybrane organizacje, które obdarzyły nas zaufaniem i wspierają swoich pracowników.

Nasi Partnerzy

Poznaj naszych Partnerów i Współpracowników.

Żyjemy w okresie dotkliwego kryzysu opieki. Linia powstała po to, żeby zatroszczyć się o naszych pacjentów, często wbrew ekonomicznej i politycznej presji, że mają „działać i nie sprawiać problemów”.

TADEUSZ REIMUS
CEO MHHL